Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
freedom
/'fri:dəm/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tự do; nền tự do
  • to fight for freedom
   đấu tranh giành tự do
  • freedom of speech
   tự do ngôn luận
 • quyền tự do (ra vào, sử dụng)
  • to give a friend the freedom of one's housw
   cho một người bạn quyền tự do sử dụng nhà mình
 • quyền tự quyết
 • sự miễn, sự khỏi phải, sự không có (khuyết điểm...)
  • freedom from tax
   sự miễn thuế
  • freedom from wants
   sự không bị thiếu thốn
 • sự thoải mái; sự xuề xoà, sự suồng sã
  • to take freedoms with somebody
   quá suồng sã với ai
 • đặc quyền (của một thành phố, một tổ chức...)
 • (vật lý) khả năng chuyển dộng
Related search result for "freedom"
Comments and discussion on the word "freedom"