Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
gargoyle
/'gɑ:gɔil/
Jump to user comments
danh từ
  • miệng máng xối (hình đầu thú hoặc đầu người, theo kiểu kiến trúc gôtíc)
Related search result for "gargoyle"
Comments and discussion on the word "gargoyle"