Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
glimpse
/glimps/
Jump to user comments
danh từ
 • cái nhìn lướt qua, cái nhìn thoáng qua
  • to get (have) a glimpse of something
   nhìn lướt qua cái gì
 • sự thoáng hiện
 • ý nghĩ lờ mờ, ý niệm lờ mờ
 • đại cương
  • glimpses of the word history
   đại cương lịch sử thế giới
ngoại động từ
 • nhìn lướt qua, nhìn thoáng qua; thoáng thấy
nội động từ
 • (thơ ca) thoáng hiện
Related words
Comments and discussion on the word "glimpse"