Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
glance
/glɑ:ns/
Jump to user comments
danh từ
 • (khoáng chất) quặng bóng
  • copper glance
   quặng đồng ssunfua
  • lead glance
   galen
danh từ
 • cái nhìn thoáng qua, cái liếc qua
  • to take a glance at a newspaper
   liếc nhìn qua tờ báo
  • at a glance
   chỉ thoáng nhìn một cái
  • to cast a glance at
   đưa mắt nhìn
  • to steal a glance
   liếc trộm
  • to have a glance at
   nhìn qua (cái gì)
 • tia loáng qua, tia loé lên
 • sự sượt qua, sự trệch sang bên (viên đạn...)
nội động từ
 • liếc nhìn, liếc nhanh, nhìn qua
  • to glance at something
   liếc nhìn cái gì
  • to glance over (throught) a book
   xem qua cuốn sách
 • bàn lướt qua
  • to glance over a question
   bàn lướt qua một vấn đề
 • (glance at) thoáng nói ý châm chọc
 • loé lên, sáng loé
  • their helmets glance in the sun
   những mũ sắt của họ sáng loé dưới ánh mặt trời
 • ((thường) + off, aside) đi sượt qua, đi trệch (viên đạn...)
ngoại động từ
 • liếc nhìn, đưa (mắt) nhìn qua
  • to glance one's eyes's
   liếc nhìn qua (cái gì)
Related words
Related search result for "glance"
Comments and discussion on the word "glance"