Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
inadvisability
/'inəd,vaizə'biliti/ Cách viết khác : (inadvisableness) /,inəd'vaizəblnis/
Jump to user comments
danh từ
  • tính không nên, tính không theo, tính không thích hợp
  • tính không khôn, tính không khôn ngoan
Related search result for "inadvisability"
Comments and discussion on the word "inadvisability"