Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
khước
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. May mắn được thần linh phù hộ, theo mê tín: Ăn lộc thánh cho khước.
Related search result for "khước"
Comments and discussion on the word "khước"