Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
overshoot
/'ouvə'ʃu:t/
Jump to user comments
ngoại động từ overshot
  • bắn quá đích
IDIOMS
  • to overshoot the mark
  • to overshoot oneself
    • cường điệu, phóng đại
    • làm quá, vượt quá
Related words
Related search result for "overshoot"
Comments and discussion on the word "overshoot"