Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
présentation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự giới thiệu
 • sự trình, sự xuất trình
  • Présentation des lettres de créance
   sự trình thư ủy nhiệm
  • Présentation d'une pièce d'indentité
   sự xuất trình giấy chứng minh
 • sự trình bày; cách trưng bày
  • Présentation originale des tableaux dans un musée
   cách trình bày tranh độc đáo trong một bảo tàng
  • Présentation d'une thèse
   sự trình bày một luận án
 • (thân mật) dáng vẻ (của một người)
 • (y học) ngôi
  • Présentation transverse
   ngôi ngang
Related search result for "présentation"
Comments and discussion on the word "présentation"