Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
proposer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đề nghị, đề xuất, đề ra
  • Proposer un avis
   đề xuất một ý kiến
 • giới thiệu, đề cử
  • Proposer un candidat
   giới thiệu một người ra ứng cử
 • trả giá
  • Proposer cent francs
   trả giá một trăm frăng
nội động từ
 • (từ cũ, nghĩa cũ) dự định, trù định
  • L'homme propose, Dieu dispose
   con người trù định, nhưng Thượng đế quyết định; mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Related search result for "proposer"
Comments and discussion on the word "proposer"