Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
pupilage
/'pju:pilidʤ/ Cách viết khác : (pupillage) /'pju:pilidʤ/
Jump to user comments
danh từ
  • (pháp lý) thời kỳ được giám hộ; tình trạng được giám hộ; thời kỳ vị thành niên
  • thời kỳ học sinh; tư cách học sinh
Related search result for "pupilage"
Comments and discussion on the word "pupilage"