Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rough-spoken
/'rʌf'spoukn/
Jump to user comments
tính từ
  • ăn nói thô lỗ, ăn nói lỗ mãng
    • a rough-spoken fellow
      một người ăn nói thô lỗ
Related search result for "rough-spoken"
Comments and discussion on the word "rough-spoken"