Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
stockjobbery
/'stɔk,dʤɔbəri/ Cách viết khác : (stockjobbing) /'stɔk,dʤɔbiɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự đầu cơ chứng khoán
Related search result for "stockjobbery"
Comments and discussion on the word "stockjobbery"