Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
voltiger
Jump to user comments
nội động từ
 • bay qua bay lại, lướt đi lướt lại, lượn đi lượn lại
  • Abeilles qui voltigent de fleur en fleur
   ong bay đi bay lại từ hoa này sang hoa khác
  • Voltiger d'un livre à l'autre
   lướt từ sách này sang sách khác
  • Voltiger de femme en femme
   lả lơi hết bà này đến bà khác
 • bay phấp phới, bay lả tả
  • étendards qui voltigent
   cờ bay phấp phới
  • Des papiers qui voltigent
   giấy bay lả tả
Related search result for "voltiger"
Comments and discussion on the word "voltiger"