Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
á kim
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. (cũ). Tên gọi chung các đơn chất không phải kim loại; nguyên tố không kim loại.
Comments and discussion on the word "á kim"