Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
ác ý
Jump to user comments
noun  
  • Malice, malignity, ill will
    • câu nói đùa của nó không có ác ý gì đâu
      there is no malice in his joke, no offence is meant in his joke
Comments and discussion on the word "ác ý"