Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ái quốc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Yêu nước: giàu lòng ái quốc nhà ái quốc vĩ đại.
  • 1 (xã) h. Lộc Bình, t. Lạng Sơn.
  • 2 (xã) h. Nam Sách, t. Hải Dương.
Comments and discussion on the word "ái quốc"