Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
ánh sáng
Jump to user comments
noun  
 • Light
  • ánh sáng ban ngày
   daylight
  • chỗ sáng và chỗ tối
   light and shade
  • dưới ánh sáng của chân lý
   in the light of truth
  • ánh sáng của khoa học hiện đại
   the light of the modern science
  • ánh sáng lung linh của một ngọn nến
   the flickering light of a candle
  • đứng che ánh sáng khiến ai không thấy rõ
   to stand in someone's light
  • tôi mong rằng những việc làm ám muội của ông ta sẽ được đưa ra ánh sáng
Comments and discussion on the word "ánh sáng"