Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French, Vietnamese - Vietnamese)
áo dài
Jump to user comments
noun  
  • Glowing tunic, dress
    • áo dài cứ tưởng là sang bởi không áo ngắn phải mang áo dài
      tunics are no status symbol, they wear them for they have no short jackets
  • áo giáp
noun  
  • Armour
Comments and discussion on the word "áo dài"