Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
écuyer
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • thầy dạy cưỡi ngựa
 • người biểu diễn ngựa xiếc
 • người cưỡi ngựa giỏi
 • (sử học) tòng sĩ
 • (sử học) quan giám mã
  • écuyer de bouche
   (sử học) quan giám mã
  • écuyer de corps
   (sử học) quan hầu cận
  • écuyer tranchant
   (sử học) quan thái thịt (hầu vua)
  • grand écuyer
   (sử học) quan đại giám mã
Comments and discussion on the word "écuyer"