Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
égalitariste
Jump to user comments
tính từ
  • bình quân chủ nghĩa
danh từ
  • người theo chủ nghĩa bình quân
Related search result for "égalitariste"
Comments and discussion on the word "égalitariste"