Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
étroitement
Jump to user comments
phó từ
 • chật hẹp
  • Logé étroitement
   ở chật hẹp
 • eo hẹp, túng thiếu
  • Vivre étroitement
   sống túng thiếu
 • thân thiết
  • Amis étroitement unis
   bè bạn đoàn kết thân thiết
 • nghiêm ngặt, chặt chẽ
  • Observer étroitement la règle
   giữ gìn quy tắc chặt chẽ
  • Surveiller étroitement
   giám sát chặt chẽ
 • chặt
  • Tenir quelqu'un étroitement embrassé
   ôm chặt lấy ai
Related search result for "étroitement"
Comments and discussion on the word "étroitement"