Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
êm chuyện
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ph. t. 1. Hết lôi thôi rắc rối: Dàn xếp vụ cãi nhau cho êm chuyện.
Related search result for "êm chuyện"
Comments and discussion on the word "êm chuyện"