Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - French dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - Vietnamese)
óc trâu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • pâte partiellement grumelée
    • Hồ quấy không khéo đã thành óc trâu
      empois mal préparé qui prend la forme d'une pâte partiellement grumelée
Comments and discussion on the word "óc trâu"