Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ô-rê-ô-mi-xin
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Thuốc kháng sinh dùng dưới dạng bột hoặc viên màu vàng ánh để diệt nhiều loại vi trùng.
Comments and discussion on the word "ô-rê-ô-mi-xin"