Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ôm-kế
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Máy đo điện trở bằng phương pháp trực tiếp có kim chỉ ngay trị số trên mặt chia độ.
Comments and discussion on the word "ôm-kế"