Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
ông Đoàn trốn khách
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tống sử: Trần Đoàn người đất Chân Nguyên, học rộng tinh thông Kinh Dịch, tự hiệu là Phù Giao Tử. Cuối đời Đường, thi tiến sĩ không đỗ mới đến ở núi Vũ Dương tu tiên, chĩ uống hít khí trời không cần ngũ cốc, có thể ngũ hàng trăm ngày liền mới dậy. Về sau, ông dời đến ở núi Hoa Sơn, vua Thái Tông rất trọng, nhiều lần triệu tập ông ra làm quan nhưng ông không chịu, bèn ban hiệu cho ông là Hi Di Tiên sinh
  • Thơ Hà Mộng Quế đời Tống: "Bạch Vân đôi lý khán Trần Đoàn" (Trong đụn mây trông thấy Trần Đoàn)
Comments and discussion on the word "ông Đoàn trốn khách"