Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đông sàng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Điển chọn rễ
  • Tấn thơ: Quan thái úy Khước Giám khiến người kén rễ tại nhà Vương Hạo là nơi có lắm học trò giỏi. Khi trở về, hỏi chọn được mấy người. Thưa: ở nơi chái hướng đông nhà Vương Đạo có đông người, khi nghe chọn rễ thì cậu nào cũng ra bộ ganh đua nhau, chỉ có một người như không nghe gì cả. Khước Giám bảo đó là người đáng chọn. Người ấy tức là Vương Hy Chi, có tài viết chữ rất đẹp, quán cả thiên hạ, đến nay còn truyền
  • Hoa Tiên
  • Khéo thay lời nói hữu tình
  • Sàng đông rày mới là đành có nơi. Xem Bút lâm xuyên, Thiếp Lan Đình
Related search result for "Đông sàng"
Comments and discussion on the word "Đông sàng"