Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đặt mồi lữa dưới đống củi
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Do chữ "Thố hỏa tích tân", Chỉ nguy cơ ấp ủ
  • Hán thư có câu: ôm mồi lữa mà đặt dưới đống củi rồi nằm ngũ ở trên, lữa chưa bén tới thì vẫn cứ cho là yên
Comments and discussion on the word "Đặt mồi lữa dưới đống củi"