Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đống xương vô định
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đống xương người chết trận bên bờ sông Vô Định tỉnh Thiểm Tây. Nước sông chảy xiết cuốn theo cát, lòng sông chỗ nông, chỗ sâu không nhất định nên gọi là "Vô định hà". Từ thời xưa trên bờ sông này là bãi chiến trường
  • Thơ Trần Đào:
  • Khả lân vô định hà biên cốt,
  • Do thị xuân khuê mộng lý nhân. (Đáng thương đống xương bên sông Vô Định, như còn là người trong mộng của khách chốn buồng xuân.)
  • Kiều:
  • Ngẫm từ dấy việc binh đao
  • Đống xương Vô Định đã cao bằng đầu
Comments and discussion on the word "Đống xương vô định"