Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đỗng Trác
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người cuối thời Đông Hán Trung Quốc. Thời Hán Linh Đế giữ chức Tiền Tướng Quân. Linh Đế chết, Đỗng Trác đem quân vào triều phế truất Thiếu Đế, tự xưng là Thái sư, uy quyền hiển hách một thời. Sau bị Lã Bố giết chết
  • Xem Lữ Phụng Tiên, Điêu Thuyền
Comments and discussion on the word "Đỗng Trác"