Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đai Tử Lộ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Đai (đặt trên đầu) để đội gạo của Tử Lộ. Nói cảnh người hiền tài mà gặp lúc cùng chưa đạt
  • Sử ký: Tử Lộ là tên tự của Trọng Do, học trò Khổng Tử. Người đất Biện nước Lỗ thời Xuân Thu, tính hiếu dũng, thích nghe điều lầm lỗi của mình, thờ mẹ rất có hiếu, thường phải đội gạo thuê hàng ngày trăm dặm lấy tiền nuôi mẹ (Trọng Ni đệ tử liệt truyện)
  • Thơ Vương Nguyên Chi (Tống): "Bần hy Trọng Do mễ, đa thế Đổng sinh duy" (Nghèo hiếm gạo Trọng Do, nhiều người bỏ bẳng cả màn học Đổng - ý nói bỏ cả việc học)
Comments and discussion on the word "Đai Tử Lộ"