Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đoàn Thượng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Võ tướng đời Lí Huệ tông, quê ở Hồng Châu (nay là làng Thung Độ, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Hưng)
  • Năm Nhâm thân 1212, trong nước có nhiều biến loạn, Đoàn Thượng nhận lệnh triều đình về Hồng Châu mộ quân đánh dẹp, thừa dịp ấy y tác uy, tác phúc khiến nhân dân oán thán. Việc báo về triều, y bị hạ ngục. Một hôm thừa lúc lính canh bất cẩn, y cướp được thanh gươm vượt ngục, mình trần như nhộng, chạy xuống Hồng Châu tụ tập đồ đảng, đắp lũy xây thành xưng là Đông Hải vương
  • Trần Thủ Độ phải khó nhọc đánh dẹp vẫn không áp đảo được
  • Sau Thủ Độ ước hẹn phong vương cho y, định kỳ mời y đến hội thề, y không đến
  • Năm Mậu tí 1228, Trần Thủ Độ mật sai Nguyễn Nộn ở Bắc Giang kéo quân đánh úp phía sau, Thủ Độ tự thân chỉ huy đại binh tấn công mặt trước, thế không chống nổi, Thượng bị thương nặng, chạy đến làng An Nhân thì chết
  • Con Đoàn Thượng là Đoàn Văn đem cả gia tộc đầu hàng
Comments and discussion on the word "Đoàn Thượng"