Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đàn ông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Người lớn thuộc nam giới (nói khái quát).
Related search result for "đàn ông"
Comments and discussion on the word "đàn ông"