Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
đàn việt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người đứng ra bố thí, thường thường để chỉ người có công với nhà chùa, hay người đi vãn cảnh chùa
Comments and discussion on the word "đàn việt"