Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đá nhám
Jump to user comments
 
  • như đá bọt
  • (địa phương) như đá ráp
Related search result for "đá nhám"
Comments and discussion on the word "đá nhám"