Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
đái dầm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Đái ra quần trong khi ngủ (thtục): Em bé có tật đái dầm.
Related search result for "đái dầm"
Comments and discussion on the word "đái dầm"