Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đánh vật
Jump to user comments
 
  • To wrestle
  • To struggle against (with)
    • đánh vật với nhiều khó khăn
      to struggle with a sea of difficulties
  • Đánh vật diễn ra trong các hội xuân của hầu hết các tỉnh phía Bắc. Đô vật chỉ đóng khố. Trong lúc các đấu thủ vật nhau, có người cầm trống để thúc giục và khuyến khích. Lệ vật, muốn thắng đối phương, thì phải vật cho đối phương ngã ngửa hoặc đội bổng đối phương lên
  • Đánh vật (Wrestling) is a popular game in spring festivals in most of Southern localities. During the fight, wrestlers wear nothing other than their loin-cloths. At that time, one person is in charge of beating the drum to urge and stimulate them. To be considered as a winner, any wrestler must lift his opponent over his head or make the latter fall on his own back
Related search result for "đánh vật"
Comments and discussion on the word "đánh vật"