Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đã là
Jump to user comments
 
  • (dùng với thì) As
    • Đã là cha mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái
      As parents, we must assume responsibilities towards pur children
Related search result for "đã là"
Comments and discussion on the word "đã là"