Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đô thành
Jump to user comments
 
  • Royal (imperial) capital
    • Huế trước là đô thành nhà Nguyễn
      Hue was the Nguyens' imperial capital
  • Capital; city
Comments and discussion on the word "đô thành"