Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
đặt tên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Định cái tên để gọi: Trông mặt đặt tên (tng).
Related search result for "đặt tên"
Comments and discussion on the word "đặt tên"