Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đến điều
Jump to user comments
 
 • Not short of anything
  • Căn dặn đến điều
   To make every recommendation
  • Khuyên nhủ đến điều mà vẫn không nghe
   To refuse to listen to all advice
  • đến đỗi như đến nỗi
Comments and discussion on the word "đến điều"