Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - English dictionary (also found in Vietnamese - French)
đứt đuôi
Jump to user comments
 
  • (thông tục) Plain as a pikestaff
    • Sai đứt đuôi rồi, thôi đừng cãi nữa
      It is as plain as a pikestaff that you are wrong, so no use arguing on
    • Đứt đuôi con nòng nọc như đứt đuôi (ý mạnh hơn)
Comments and discussion on the word "đứt đuôi"