Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show

1. nước Nguyễn
2. họ Nguyễn
Số nét: 7. Loại: Phồn thể, giản thể. Bộ: 阜 (phụ)