Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
antipathie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • ác cảm
  • J'ai de l'antipathie pour cet individu
   tôi có ác cảm với người này
 • sự không hợp, sự đối lập
  • Antipathie de caractères
   sự không hợp tính tình
Comments and discussion on the word "antipathie"