Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déguisé
Jump to user comments
tính từ
 • giả trang, ngụy trang
  • Bal déguisé
   cuộc khiêu vũ giả trang
  • Sentiments déguisés
   những tình cảm ngụy trang
Related search result for "déguisé"
Comments and discussion on the word "déguisé"