Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
dépression
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • chỗ lõm, miền trũng
 • sự sụt, sự suy sút
  • Dépression du mercure dans un tube
   sự sụt thủy ngân trong ống
  • Dépression des forces
   sự suy sút sức lực
 • (khí tượng) hiện tượng hạ khí áp; vùng áp thấp
 • (tâm lý học) sự trầm uất
 • (kinh tế) tài chính tình trạng suy sụt
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự gièm pha, sự làm giảm giá
Related search result for "dépression"
Comments and discussion on the word "dépression"