Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fragilité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • tính dễ vỡ, tính dễ gãy
  • La fragilité de verre
   tính dễ vỡ của thủy tinh
 • tính yếu ớt, tính mảnh dẻ
  • La fragilité de la santé
   sức khỏe yếu ớt
 • tính không vững, tính bấp bênh
  • Fragilité d'une théorie
   tính không vững của một học thuyết
Comments and discussion on the word "fragilité"