Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
insignifiant
Jump to user comments
tính từ
 • không lý thú gì, vô vị
  • Roman insignifiant
   cuốn tiểu thuyết vô vị
 • không đáng kể
  • Une somme insignifiante
   một số tiền không đáng kể
 • (từ hiếm; nghĩa ít dùng) vô nghĩa
  • Phrase insignifiante
   câu vô nghĩa
Related search result for "insignifiant"
Comments and discussion on the word "insignifiant"