Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
stérilité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự không sinh sản, sự không sinh đẻ
  • Stérilité d'une femme
   sự không sinh đẻ của một phụ nữ
 • sự vô khuẩn, sự vô trùng
  • Stérilité d'un milieu
   sự vô khuẩn của một môi trường
 • sự cằn cỗi; sự nghèo nàn
  • Stérilité du sol
   sự cằn cỗi của đất
  • Stérilité d'un ouvrage
   sự nghèo nàn của một tác phẩm
 • sự vô bổ; sự vô ích
Comments and discussion on the word "stérilité"