Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
timidité
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự rụt rè, tính rụt rè
  • La timidité d'une décision
   sự rụt rè của một quyết định
  • Surmonter sa timidité
   thắng được tính rụt rè của mình
Comments and discussion on the word "timidité"